IKESAKI – Taiff

Motion Graphic: Mondrian Alves
Trilha Sonora: Judaz Mallet